GEBRUIKERSVOORWAARDEN APP 3DABOUT.ME B.V.

Versie/Laatste update: 11 maart 2016

1         DEFINITIES

1.1      3DABOUT.me: 3DABOUT.me B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64063739, en is gevestigd te (1015DS) Amsterdam, aan de Prinsengracht 189B.

1.2      App: Mobiele applicatiesoftware, ontwikkeld en aangeboden door 3DABOUT.me. Via deze App adviseert 3DABOUT.me Gebruikers om de juiste schoenmaat te bestellen bij online winkelen. Op basis van drie foto’s van een voet, gemaakt vanuit specifieke hoeken, is de App in staat om een 3D model te construeren van de voet van de Gebruiker in kwestie. De App koppelt dit 3D model aan zoals verkregen van fabrikanten. Hierdoor kan de App real-time advies geven over de maat die Gebruikers het beste kunnen bestellen.

1.3      Gebruiker: Natuurlijke persoon die gebruik maakt van de App.

1.4      App Voorwaarden: Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de App.

1.5      Informatie: Elk gegeven dat door Gebruiker wordt aangeleverd met betrekking tot fysieke afmetingen, in het bijzonder foto’s van de voet van Gebruiker.

 

2         TOEPASSELIJKHEID EN AANVAARDING

2.1      Door de App te installeren, stem jij, Gebruiker, ermee in gebonden te zijn aan deze App Voorwaarden. Lees deze App Voorwaarden zorgvuldig door voordat je de toepasselijkheid daarvan aanvaardt door het installeren van de App.

 

3         EEN ACCOUNT AANMAKEN

3.1      Voordat je ons Informatie kunt verstrekken en vervolgens real-time advies kunt krijgen over welke maat je moet bestellen, moet Gebruiker een persoonlijke account aanmaken via de App. Persoonlijke accounts zijn alleen bedoeld voor particulier, niet-commercieel gebruik.

3.2      Om een persoonlijke account aan te maken, deelt Gebruiker zijn/haar e-mailadres. Gebruiker kan er ook voor kiezen om zijn/haar geo-locatie te delen.

3.3      3DABOUT.me kan persoonlijke accounts op elk moment ontoegankelijk maken of opheffen, in het bijzonder als 3DABOUT.me het redelijke vermoeden heeft dat de account is aangemaakt met valse gegevens of anderszins gebruikt wordt voor frauduleuze doeleinden.

 

4         GEBRUIKSVOORWAARDEN

4.1      Gebruiker zal niet, noch derde partijen toestaan namens Gebruiker

(i) kopieën van de App (te) maken en distribueren;

(ii) (proberen om) de App te kopiëren, verhuren, in sub-licentie te geven, samen te voegen, reproduceren, wijzigen, aan te passen, demonteren, decompileren, over te dragen, uit te wisselen, vertalen, hacken, distribueren, schaden of misbruiken en/of hierop reverse-engineering toe te passen; of

(iii) afgeleide werken van de App (te) creëren, van welke aard dan ook.

4.2      3DABOUT.me behoudt zich het recht voor om de App aan te passen of ontoegankelijk te maken, of, op elk moment en voor welke reden dan ook, in overeenstemming met deze App Voorwaarden kosten voor de App of dienstverlening aan Gebruiker in rekening te brengen.

4.3      Gebruiker erkent dat gebruiksvoorwaarden met de mobiele netwerkaanbieder van Gebruiker (‘Mobiele Aanbieder’) van toepassing zullen blijven wanneer de App gebruikt wordt. Als gevolg hiervan kunnen bij gebruik van de App, door de Mobiele Aanbieder aanvullende kosten in rekening worden gebracht bij Gebruiker. Gebruiker aanvaardt aansprakelijkheid voor alle dergelijke kosten.

4.4      Als Gebruiker niet degene is die de rekening betaalt voor het gebruik van de mobiele telefoon/het apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de App, is uitgangspunt dat Gebruiker toestemming heeft gekregen voor het gebruik van de App van degene die deze rekening betaalt.

 

5         GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

5.1      3DABOUT.me garandeert haar Gebruikers dat persoonsgegevens veilig en privé blijven. Alle persoonsgegevens die Gebruiker aan 3DABOUT.me geeft wanneer hij van de App gebruik maakt, zullen door 3DABOUT.me worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacy Policy.

 

6         INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE

6.1      Alle merk- en handelsnaamrechten, auteursrechten, databankrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, voortvloeiende uit de App samen met de onderliggende softwarecode, zijn exclusief eigendom van 3DABOUT.me.

6.2      3DABOUT.me verleent Gebruiker hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare royaltyvrije herroeppelijke licentie om de App te gebruiken voor persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze App Voorwaarden.

 

7         BESCHIKBAARHEID VAN DE APP, VRIJWARINGEN

7.1      Deze App is beschikbaar voor handheld mobiele apparaten die draaien op Apple iOS en Android OS Operating Systems – zie ook artikel 8. 3DABOUT.me spant zich in om de App altijd beschikbaar te maken. Echter, Gebruiker erkent dat de App beschikbaar wordt gesteld via internet en mobiele netwerken, en dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de App dus kan worden beïnvloed door factoren die buiten de macht van 3DABOUT.me liggen.

7.2      3DABOUT.me accepteert dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de App, of enig(e) moeilijkheid of onvermogen om content te downloaden of toegang daartoe te verkrijgen of enig ander falen van een communicatiesysteem wat ertoe kan leiden dat de App niet beschikbaar is.

7.3      3DABOUT.me zal niet verantwoordelijk zijn voor enige ondersteuning voor of onderhoud van de App.

7.4      Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst 3DABOUT.me hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de App af. De App en software worden geleverd in de staat waarin ze op dat moment verkeren en beschikbaar worden gesteld (“as is” en “as available”) zonder enige vorm van garantie.

 

8         SYSTEEMVEREISTEN

8.1      Om de App te gebruiken, moet Gebruiker een geschikt(e) mobiele telefoon of handheld-apparaat, toegang tot internet, waarbij een noodzakelijk minimum aan specificaties (‘Softwarevereisten‘) geldt.

8.2      De Softwarevereisten zijn als volgt: Apple iOS apparaten die draaien op iOS 8 en hoger tot aan 8, en Android OS apparaten die draaien op Android OS 4.1 tot aan OS 6.1; Taal: Engels.

8.3      De versie van de App software kan van tijd tot tijd een upgrade moeten ondergaan om ondersteuning voor nieuwe functies en diensten toe te voegen.

 

9         BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1      3DABOUT.me is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke soort dan ook, ontstaan uit

(i)         handelen of nalaten van Gebruikers;

(ii)        de situatie waarin het mobiele apparaat van Gebruiker gestolen is en een derde partij gebruik maakt van het persoonlijke account van Gebruiker;

(iii)       niet-nakoming van verplichtingen van 3DABOUT.me onder deze App Voorwaarden, voor zover dit te wijten is aan gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van 3DABOUT.me (overmacht, bijvoorbeeld een netwerkstoring);

(iv)       enige schade aan of wijziging van apparaten van Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot computerapparatuur, handheld-apparatuur of mobiele telefoons, als gevolg van de installatie of gebruik van de App.

9.2      Niets in deze App Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van 3DABOUT.me uitsluiten of beperken als deze niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

 

10       VARIA

10.1    Deze App Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen of claims voortvloeiende uit of in verband met deze App Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10.2    Als enige bepaling van deze App Voorwaarden onrechtmatig, nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Het onrechtmatige, nietige, vernietigbare of anderszins niet afdwingbare deel wordt vervangen voor een bepaling die het doel en de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.